Tuesday, November 17, 2009

ನೀನು - ನಾನು

ಏನೂ ಆಗಿರದ, ಎಲ್ಲದರಿಂದಲೂ ದೂರಾದ
ಬಡಕಾಯದ ಜಡಜೀವವು ಅಲೆಯುತಿರೆ,
ಬರಗಾಲದ ಒಣ ಎಲೆಯು.
ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುವ ಆಸೆ,
ಎಲ್ಲದರಿಂದಲೂ ಸೆಳೆವ ಕನಲು ಹುಟ್ಟಿಸಿ, ಬೆಳೆಸಲು - ನನಗಾಯ್ತು
ಸುಖಸ್ವಪ್ನದ ಹಿತ ನೆಲೆಯು.
ಅದುವೆ ನೀನು - ಕನಲ ಸೆಲೆಯು.
ಇದುವೆ ನಾನು - ಚಿಗುರಿದೆಲೆಯು!

-ಅ
24.07.2008
11.30PM

1 comment: