Friday, January 23, 2015

ನನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಹೂ

ನನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಹೂವರಳುವುದೇನು?
ಬಾಳಿನ ತೋಟದಲಿ..
ನಿನ್ನ ಬಾಳಿನ ತೋಟದಲಿ..
ಅದು ಅರಳುತಲೇ, ಬೆರೆಯುವುದೇನು?
ಮರೆಸುವ ನೋಟದಲಿ..
ಮೈ ಮರೆಸುವ ನೋಟದಲಿ..

ಹೊಸ ಬಣ್ಣವನು, ಹೊಸ ಚೆಲುವನ್ನು..
ಹೊಸ ಕನಸಿನ ರೂಪದಲಿ..
ಹೊಸ ನಗೆಯನ್ನು, ಹೊಸ ಬಗೆಯನ್ನು..
ಹೊಸ ಚಂದ್ರನ ದೀಪದಲಿ..

ನನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಹೂ ಬೀರುವುದೇನು
ಹೊಸತು ಸುಗಂಧವನು?
ನೀ ಪ್ರೇಮದಲಿ ನೀಡುವೆಯೇನು
ಆ ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಶವನು?

ಕಲ್ಲಿನ ಮುಳ್ಳಿನ ದಾರಿಯನು
ಸವೆದಿರುವೆನು ಇಂದಿನವರೆಗೆ..
ಪ್ರೇಮದ ಹೂ ಉಳಿಯುವುದೇನು
ತೋಟದಿ ಅರಳುತ ಕೊನೆವರೆಗೆ?
ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ತೋಟದಿ ಕೊನೆವರೆಗೆ..

- ಅ
2014